تبلیغات
!! رمز هربازی که دوست داری !!
!! رمز هربازی که دوست داری !!

آدرس

دوشنبه 30 شهریور 1388

قابل توجه دوستان محترم ادرس سایت به house-game.mihanblog.com تغیر کرد


ps2-رمز کامل انگلیسی بازی gta5

چهارشنبه 12 فروردین 1388

Get Full Armor, Full Health & $250.000While playing, press R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.
Get Weapons:
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.
Get Weapons:
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left.
Get Weapons:
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down.
Full Ammo:
While playing, press L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1.
Hitman Weapon Skill:
While playing, press Down, Square, X, Left, R1, R2, Left, Down, Down, L1, L1, L1.
Maximum Vehicle Skill:
While playing, press Square, L2, X, R1, L2, L2, Left, R1, Right, L1, L1, L1
Maximum Muscles:
While playing, press Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left.
Maximum Body Fat:
While playing, press Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down.
Minimum Muscles and Body Fat:
While playing, press Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right.
Maximum Respect:
While playing, press L1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1.
Maximum Sex Appeal:
While playing, press Circle, Triangle, Triangle, Up, Circle, R1, L2, Up, Triangle, L1, L1, L1.
Maximum Lung Capacity:
While playing, press Down, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, Down.
Commit Suicide:
While playing, press Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1.
Never Get Hungry:
While playing, press Square, L2, R1, Triangle, Up, Square, L2, Up, X.
Slow Motion:
While playing, press Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1.
Fast Motion:
While playing, press Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square.
Faster Gameplay:
While playing, press Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle, Triangle.
Lower Wanted Level:
While playing, press R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down.
Raise Wanted Level:
While playing, press R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right.
Six Star Wanted Level:
While playing, press Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, X, Down.
No Cops:
While playing, press Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, Up.
Media Level Meter:
While playing, press R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle.
Get Gimp Suit and Attract Prostitutes:
While playing, press Square, Right, Square, Square, L2, X, Triangle, X, Triangle.
Weapon Aiming while Driving:
While playing, press Up, Up, Square, L2, Right, X, R1, Down, R2, Circle.
Reqruit Anyone (with 9mm):
While playing, press Down, Square, Up, R2, R2, Up, Right, Right, Up.
Reqruit Anyone (with Rockets):
While playing, press R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, Down, X.
Pedestrian Cheats:

Crazy Pedestrians:
While playing, press Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1.
Pedestrians hate you:
While playing, press Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2.
Pedestrians have weapons:
While playing, press R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down.
Elvis Pedestrians:
While playing, press L1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, Left.
Weather Cheats:

Normal Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down.
Rainy Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle.
Sunny Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle.
Overcast Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square.
Foggy Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X.
Sand Storm:
While playing, press Up, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2.
Orange Sky and time stopped at 21.00:
While playing, press Left, Left, L2, R1, Right, Square, Square, L1, L2, X.
Nightand time stopped at 00.00:
While playing, press Square, L1, R1, Right, X, Up, L1, Left, Left.
Spawn Cheats:

Spawn Parachute:
While playing, press Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1.
Spawn the Stretch:
While playing, press R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right.
Spawn the Rancher:
While playing, press Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2.
Spawn the Bloodring Banger:
While playing, press Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left.
Spawn the Hotring Racer 1:
While playing, press R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1.
Spawn the Hotring Racer 2:
While playing, press R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2.
Spawn the Trashmaster:
While playing, press Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right.
Spawn the Rhino:
While playing, press Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle.
Spawn the Romero Hearse:
While playing, press Down, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right.
Spawn the Caddy (golf cart):
While playing, press Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X.
Spawn the Jet Pack:
While playing, press L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right.
Spawn the Monster Truck:
While playing, press Right, Up, R1, R1, R1, Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1.
Spawn the Quadbike:
While playing, press Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2.
Spawn the Hydra:
While playing, press Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up.
Spawn the Stunt Plane:
While playing, press Circle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle.
Spawn the Hovercraft:
While playing, press Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down.
Spawn the Dozer:
While playing, press R2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, Left.
Spawn the Hunter:
While playing, press Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1.
Spawn the Tanker:
While playing, press R1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1.
Traffic Cheats:

Explode All Cars:
While playing, press R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1.
Turn Cars Black:
While playing, press Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle.
Turn Cars Pink:
While playing, press Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle.
Vehicle of Death (destroys vehichles on impact):
While playing, press L1, L2, L2, Up, Down, Down, Up, R1, R2, R2.
Jump higher:
While playing, press Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2.
Increased bunny hop with the BMX:
While playing, press Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2.
Aggressive Traffic:
While playing, press R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2.
Improve Car Handling:
While playing, press Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1.
Invisible Cars:
While playing, press Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1.
Cars drive on water:
While playing, press Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2.
Always Green Traffic Lights:
While playing, press Right, R1, Up, L2, Left, R1, L1, R1, R1.
Sports Cars Traffic:
While playing, press Up, L1, R1, Up, Right, Up, X, L2, X, L1.
Reduced Traffic:
While playing, press X, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, Left.
Taxi Upgrade:
While playing, press Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, Square, R2, Right.
Beach Party Mode:
While playing, press Up, Up, Down, Down, Square, Circle, L1, R1, Triangle, Down.
Yakuza Mode:
While playing, press X, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, Square.
Clown Mode:
While playing, press Triangle, Triangle, L1, Square, Square, Circle, Square, Down, Circle.
Cars Float Away When Hit:
While playing, press Square, R2, Down, Down, Left, Down, Left, Left, L2, X.
Flying Cars:
While playing, press Square, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, Left.
Flying Boats:
While playing, press R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle. Invisible Cars:
While playing, press Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1


mersenariese2-ps2

جمعه 23 اسفند 1387

·                

Cheat

Effect

Right, Down, Left, Up, Up, Left, Down, Right

$1,000,000

Right, Left, Right, Right, Left, Right, Left, Left

Infinite Ammo

Press Up, Down, Up, Down, Left, Right, Left, Right

Infinite Health

Up, Up, Up, Up, Down, Down, Right, Left

Reset all factions to neutral

Right, Down, Left, Up, Right, Down, Left, Up

Full Fuel


pc-رمز بازی gta iv

شنبه 26 بهمن 1387

password
effect
۴۸۲۵۵۵۰۱۰۰ خون تیر جلیقه زد گلوله
۴۸۶۵۵۵۰۱۰۰ اسلحه
۴۸۶۵۵۵۰۱۵۰ اسلحه نوع دوم
۲۶۷۵۵۵۰۱۰۰ کم شدن ستاره
۲۶۷۵۵۵۰۱۵۰ زیاد شدن ستاره
۴۶۸۵۵۵۰۱۰۰ تعویز هوا
۳۵۹۵۵۵۰۱۰۰ هلیکوپتر
۹۳۸۵۵۵۰۱۰۰ قایق
۶۲۵۵۵۵۰۱۰۰ موتور
۶۲۵۵۵۵۰۱۵۰ موتور
۲۲۷۵۵۵۰۱۴۷ ماشین
۲۲۷۵۵۵۰۱۷۵ ماشین
۲۲۷۵۵۵۰۱۶۸ ماشین
۲۲۷۵۵۵۰۱۰۰ fbi boufalo


pc-رمز بازی crysis warhead

یکشنبه 13 بهمن 1387

فایل های difficulty را در پوشه نصب بازی Crysis را پیدا كنید. مثلا :
C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis Warhead\Game\Config

این فایل ها به diff_easy.cfg, diff_normal.cfg, diff_hard.cfg و diff_bauer.cfg نامگذاری شده اند. فایلی را كه با سطح سختی (easy-normal-difficult-hard) كه شما بازی می كنید یكی است را با Notepad باز كنید. خط پایین را به انتهای فایل اضافه كنید و آنرا ذخیره كنید :
g_godMode = 1

حالا، وقتی بازی می کنید خون شما همچنان کم می شود ولی نخواهید مرد. بجاش، وقتی خون تان به 0 میرسد، خون و مهمات تان بصورت خودکار دوباره پر می شوند.

دیگر رمزهای تقلب

با استفاده از همین روش بالا، خط های زیر را به آخر فایل های config جهت گرفتن تاثیر مربوطه آن اضافه کنید :
i_unlimitedammo = 1
مهمات بی پایان

ai_IgnorePlayer = 1
دشمنان از شما چشم پوشی می کنند

i_noweaponlimit = 1
حمل تعداد نامحدودی اسلحه

توجـــــــــــه : همیشه یک نسخه کپی از این فایل ها را قبل از دستکاری بگیرید تا اگر اشتباهی دستکاری کردید و دیگه بازی بالا نیامد آن فایل ها را دوباره در پوشه بازی بچسبانید.


رمز بازی fallout3

دوشنبه 16 دی 1387

برای اعمال کد کلید  ~  روی کیبورد خود را فشار دهید.

 

کد تقلب: عمل:
tgm جان
tcl No Clipping Mode
tmm 1 درست کردن همه ی نقشه ها
advlevel بردن به مرحله ی بعدی
getXPfornextlevel بردن به مرحله ی بعدی
showracemenu Modify Appearance
kill  کشتن NPC
tfow Toggle Fog of War
movetoqt رفتن به محل ماموریت
resurrect زنده کردن NPC
coc testqaitems Warp to Room with All Items
   
unlock بازکردن ایتم های انتخاب شده
Player.SetWeaponHealthPerc 100    پس دادن اسلحه ها


ps2-رمز بازی driver 4

دوشنبه 16 دی 1387

در بازی دکمه startرازده.به قسمت تنظیمات بروید و در انجا بر روی کلمه cheatکلیک نماییدورمزهای زیر را وارد نمایید.ازاد شدن تمام ماشین ها تا سا ل   2006                                                                          carshow

تمام سلاح ها                                                                                                                         gunrange

سلاح                                                                                                                                       gunbelt

شکست ناپذیر                                                                                                                       ironman

نیترو                                                                                                                                        zoomzoom

ماشین نامرئی                                                                                                                      rollbar

پلیس ضعیف                                                                                                                          keystone

پول کم                                                                                                                                    tooledup


ps2-رمز بازی nfs carbon

دوشنبه 16 دی 1387

رمزها را درقسمتmain menuوارد کنید.پیام تصدیق confirmotionزمانی ظاهرمیشود که رمزرا صحیح وارد

کرده باشید .

پول به مقدار زیاد=[مثلث][مربع][بالا][راست][پایین][چپ][بالا][پایین]

کارکنان نامحدود=[مربع][راست][چپ][چپ][راست][بالا][بالا][پایین]

nitroبه مقدار نامحدود=[مربع][راست][پایین][چپ][پایین][چپ][بالا][چپ]

شتابگرنامحدود=[مربع][پایین][بالا][راست][چپ][راست][راست][پایین]

باز کردن قفل logo vinyls=[مربع][راست][چپ][پایین][بالا][پایین][بالا][راست]

باز کردن جعبه مقوایی و راننده vinyl=[مربع][بالا][پایین][پایین][پایین][پایین][بالا][بالا]


ps2-رمز بازی nfs mostwanted

دوشنبه 16 دی 1387

CHEAT CODES & HINTS


One Stop Shop Marker:
Press Up, Up, Down, Down, Left, Right, Up, Down at the "Press Start" screen. A special marker for the Junkman Engine part will appear in the back room of the One Stop Shop in career mode. This code can only be enabled once per career.

Unlock Porsche Cayman:
Press L1, R1, R1, R1, Right, Left, Right, Down at the "Press Start" screen.

Unlock Castrol Ford GT:
Press Up, Down, Up, Down, Left, Right, Left, Right at the "Press Start" screen.

Unlock Castrol Syntec Ford GT:
Press Left, Right, Left, Right, Up, Down, Up, Down at the "Press Start" screen.

Unlock Burger King challenge:
Press Up, Down, Up, Down, Left, Right, Left, Right at the "Press Start" screen. Complete the challenge and you will be able to use all Junkman parts on cars you have in "My Cars".

Bonus $10,000:
To get an extra $10,000 in career mode, have a Need For Speed Underground career game saved on your memory card. After the prologue you will get $10,000.

Unlock Additional cars:
Defeat the indicated Blacklist Boss to win the corresponding car.

Aston Martin DB9: Blacklist Boss 7
Audi A3 3.2 Quattro: Blacklist Boss 15
Audi A4 3.2 FSI Quattro: Blacklist Boss 14
Audi TT 3.2 Quattro: Blacklist Boss 15
BMW GTR (Race version): Blacklist Boss 1
Cadillac CTS: Blacklist Boss 12
Corvette C6: Blacklist Boss 5
Corvette C6.R: Complete 100% of the game
Dodge Viper SRT 10: Blacklist Boss 6
Ford GT: Blacklist Boss 4
Lamborghini Gallardo: Blacklist Boss 6
Lamborghini Murcielago: Blacklist Boss 4
Lotus Elise: Blacklist Boss 8
Mazda RX-7: Blacklist Boss 9
Mazda RX-8: Blacklist Boss 12
Mercedes-Benz CLK 500: Blacklist Boss 8
Mercedes-Benz SL 500: Blacklist Boss 11
Mercedes-Benz SLR McLaren: Blacklist Boss 3
Mitsubishi Eclipse: Blacklist Boss 14
Mitsubishi Lancer Evolution VIII: Blacklist Boss 11
Mustang GT: Blacklist Boss 12
Pontiac GTO: Blacklist Boss 10
Porsche 911 Carrera S: Blacklist Boss 7
Porsche 911 Turbo S: Blacklist Boss 5
Porsche Carrera GT: Blacklist Boss 3
Porsche Cayman S: Blacklist Boss 10
Renault Clio V6: Blacklist Boss 13
Subaru Impreza WRX STi: Blacklist Boss 9
Toyota Supra: Blacklist Boss 13
Vauxhall Monaro VXR: Blacklist Boss 10
 


pc-رمز بازی most wanted

دوشنبه 16 دی 1387در صفحه او ل بازی که پیغام "click to continue" ظاهر می شود کدهای زیر را وارد کنید:

Cheat                                          Effect
burgerking Unlocks Burger King Challenge
castrol Unlocks Castrol Ford GTI
givemethegto Unlocks the Pontiac GTO
iammostwanted Unlocks all cars

ps2-رمز بازی bully

دوشنبه 16 دی 1387

توجه : برای اجرای رمز باید کد هارا در هنگام نگه داشتن L1 بزنید.

باز شدن همه ی لباس ها: هنگام بازی L1را گرفته و کلید های L1L1R1L1L1L1R1R1 را از چپ به راست بزنید.

خون کامل : هنگام بازی L1 رانگه داشته و کلید های R2R2R2 را بزنید.

تمامی اسلحه ها:

L1را نگه داشته و ۴ بار جهت بالا را بزنید.

تعویض مهمات :

L1را نگه داشته وبعد جهت بالا

تمام مهمات:

L1 را نگه داشته و بعد بالا پایین بالا پایین را بزنید. از راست به چپ.

پول اضافی:

L1 را نگه داشته و بعد کلید های مثاث مربع دایره و ضربدر را فشار دهید.از راست به چپ.


pc-رمز بازی freedomfighters

دوشنبه 16 دی 1387در پوشه ی بازی ، فایل freedom.ini را پیدا کرده ، آنرا باز کنید و این خط را به آخر آن اضافه کنید :

EnableConsole 1

سپس بازی را اجرا کنید و دکمه ی ~ را فشار دهید تا کنسول رمزها باز شود :

در آخر این رمز ها را وارد کنید و Enter بزنید :

Code                     Result     
 
giveall         get all weapons 
god 1                 Invincibility 
infammo     Unlimited ammo 
invisible 1        Get invisibility


ps2-رمز بازی scarface

دوشنبه 16 دی 1387

درحین بازی در منو و در قسمت CHEATرمزهارا وارد کنید.

پوشیدن لباس سفید=white

پوشیدن لباس سیاه=balck

پوشیدن لباس خاکستری=gray

کاهش خشم پلیس=flystrt

کاهش خشم جنایتکاران=noball

حد اکثر مهمات=ammo

پر شدن سلامتی=medic


pc&ps2-رمز بازی godfather

دوشنبه 16 دی 1387

برای کامپیوتر :

ضد ضربه : در هنگام بازی کلمه holiday inn را تایپ کنید

برای پلی استیشن 2 :

5000 پول : مربع.دایره.مربع.مربع.دایره.L3

تیر :دایره.چپ.دایره.راست.مربع.R3

جان : چپ.مربع.راست.دایره.راست.L3(این کد در هر OBJECT تنها یک بار کاربرد دارد)

فیلم ها : دایره.مربع.دایره.مربع.مربع.


pc-رمز بازی 4 hitman

دوشنبه 16 دی 1387

(M)

ZKNR-EY1Q-W697Z

QM1D-09QM-8HRC7

تجهیزات:

Y1FK-49WK-QNE4Y

UK4C-B9K3-4UEE7

پول:

DUMP-X3YX-R24UR

18ZE-6MJE-XYB5H

ذخیره نامحدود بازی:

J1VQ-PTFE-0MQRQ

4BJ9-4EKF-9RGWW

جان نامحدود:

517H-D5AQ-T6533

N18M-5UXF-27XJX

باز كردن مراحل (ساده):

ETZR-ZV3K-0BMA5

YYPF-VHV1-YA458

باز كردن مراحل (معمولی):

31H0-RVZX-VFG2A

1P5B-DHD3-HRY10

باز كردن مراحل (سخت):

RT89-FA33-TD4WF-

Z32V-RX4B-68NGB

باز كردن مراحل (خیلی سخت):

AYT1-H52F-6MGA0

PP2U-F7HM-AXUA5

تمام سلاح ها (درجه آسان):

QNQZ-PRVE-VM7NM

V549-GW9V-H9MVB

8KB9-HCVB-88N4Q

HBMB-X664-PJJC5

YJ6K-UWCB-QHC1G

0PDK-X694-M8DTT

F548-GQ4W-C0A1Y

UNTK-Y3AT-Q2RC9

2MNJ-CKHU-Q2XG5

CDGT-F2KJ-WBM2R

تمام سلاح ها (درجه سخت):

Q6WP-WXNZ-WBMXT

Z78U-ZX12-YCNYV

72WE-J9H5-J3UYK

HBMB-X664-PJJC5

Y9K2-EMAB-820JJ

0PDK-X694-M8DTT

0ARM-WN5H-CJWJK

UNTK-Y3AT-Q2RC9

42K3-VV1F-5RUU6

CDGT-F2KJ-WBM2R


تعداد کل صفحات: (2) 1   2   

فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها